Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Działalność Ogólnopolskiego Związku

Grupowe Generali – ważne definicjeWażniejsze definicje:  

 

  • Dziecko – dziecko własne Ubezpieczonego lub dziecko przysposobione, które urodziło się po 22 tygodniu trwania ciąży i które  nie ukończyło 26 lat lub bez względu na wiek, pod warunkiem że jest niezdolne do samodzielnej egzystencji powstałej przed ukończeniem 26 roku życia. 

 

  • Partner – osoba pozostająca w związku nieformalnym z Pracownikiem/Członkiem Związku, prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, wskazana w pisemnym oświadczeniu, przy czym zmiany oświadczenia można dokonać raz na 12 miesięcy (poprzez Formularz zmian). Dane Partnera należy wpisać w Deklaracji Przystąpienia Pracownika/Członkiem Związku. 

 

 

  • Poważne zachorowanie – choroba, zabieg lub operacja zgodne z zakresem określonym w warunkach odpowiednich Umów Dodatkowych dotyczących poważnych chorób i wymienionych poniżej: 

 

  • Ubezpieczonego: anemia aplastyczna, guz wewnątrzczaszkowy/łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy, leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by pass), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy inwazyjny, ciężkie oparzenia, operacja aorty brzusznej, operacja aorty piersiowej, operacja zastawek serca, przeszczep dużych narządów, ciężki udar mózgu, utrata wzroku, zawał serca, zakażenie wirusem HIV związane z pracą zawodową, zakażenie wirusem HIV związane z przetoczeniem krwi, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bąblowiec mózgu, choroba Creutzfelda-Jakoba, choroba Crohna, choroba neuronu ruchowego, ciężki rzut wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG), ostra niewydolność wątroby, paraliż, pierwotne (idiopatyczne) nadciśnienie płucne, piorunujące (nadostre) wirusowe zapalenie wątroby, przewlekła niewydolność wątroby, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, stwardnienie rozsiane, śpiączka, toczeń rumieniowaty układowy z toczniowym zapaleniem nerek, utrata kończyn, utrata mowy, utrata słuchu, wścieklizna, zapalenie mózgu, zgorzel gazowa 
  • Dziecka: anemia aplastyczna, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, choroba Heinego-Medina (poliomyelitis), cukrzyca, dystrofia mięśniowa, guz wewnątrzczaszkowy/ łagodny nowotwór wewnątrzczaszkowy, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy inwazyjny, ciężkie oparzenia, paraliż, piorunujące (nadostre) wirusowe zapalenie wątroby, poważny uraz głowy, przeszczep dużych narządów, stwardnienie rozsiane, śpiączka, tężec, utrata kończyn, utrata mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie wirusem HIV, zapalenie mózgu 

 

  • Niezdolność do pracy zarobkowej – niezdolność do pracy zarobkowej w zawodzie kierowcy autobusu lub motorniczego powstała wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej wykonywanej na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej podpisanej z MPK Łódź Sp. z o.o. i MZK Pabianice. Niezdolność do pracy zarobkowej w zawodzie kierowcy jest ustalana na podstawie wydanego przez uprawnionego do tego lekarza medycyny pracy Zaświadczenia o niedopuszczeniu do wykonywania zawodu kierowcy autobusu lub motorniczego. Podstawą do wydania ww. zaświadczenia jest zlecenie przez MPK Łódź Sp. z o.o. i MZK Pabianice i przeprowadzenie w ramach medycyny pracy badań określanych w odrębnych przepisach dotyczących badań lekarskich kierowcy autobusu lub motorniczego oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i zgodnie z wiedzą medyczną brak pozytywnych rokowań na odzyskanie w przyszłości przez Ubezpieczonego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej w zawodzie kierowcy autobusu lub motorniczego. 
 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.