Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Związek Zawodowy
Informacje


ZZKiM KM w Łodzi jest organizacją związkową zarejestrowaną w Sądzie Rejestrowym pod numerem KRS 0000084478. Działa w oparciu o Statut. W skład Zarządu Związku wchodzi Przewodniczący Związku i dwaj wiceprzewodniczący oraz po dwóch przedstawicieli z każdej zajezdni (przewodniczący i wiceprzewodniczący zakładowej organizacji związkowej). Zebrania Zarządu odbywają się co miesiąc (w każdy ostatni wtorek miesiąca).
Drugim organem, ważniejszym co do pełnionej funkcji, jest Zebranie Delegatów. Zebrania Delegatów odbywają się kwartalnie (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Na nich zapadają najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania Związku. W skład Delegatów wchodzą przedstawiciele wszystkich zajezdni (przewodniczący Z.O.Z. i Delegaci).

Fundusz Asekuracji jest integralną częścią Związku. Został stworzony w celu udzielania pomocy prawnej i finansowej prowadzącym pojazdy komunikacji miejskiej na wypadek kolizji. W skład Funduszu Asekuracji wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej zajezdni. Zebrania odbywają się co miesiąc (najczęściej w każdy przedostatni wtorek miesiąca).

Komisja Rewizyjna to organ nadzorujący działalność Związku i Funduszu Asekuracji. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej zajezdni.

Wszystkie zebrania organów Związku są protokołowane.

Na każdej zajezdni działa Zakładowa Organizacja Związkowa, w której skład wchodzą wybierani w wyborach tajnych przewodniczący i 2 zastępców (Zarząd) i Delegaci . Funkcje przyznawane są zgodnie z ilością uzyskanych przez kandydata głosów.

ZZKiM KM w Łodzi wydaje gazetkę związkową „OSA” zarejestrowaną pod nr Rejestru Sądowego 743. Gazetka adresowana jest do wszystkich pracowników komunikacji miejskiej w Łodzi. Zawiera bieżące informacje na temat działalności Związku.

Związek prowadzi szeroką działalność. Mając na uwadze dobro pracowników walczy o ich prawa. Każdy pracownik - członek Związku zyskuje dostęp do możliwości wpływania na zmiany warunków pracy na korzystniejsze. Dlatego warto zostać członkiem ZZKiM KM w Łodzi.
 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.