Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Związek Zawodowy
Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej


REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
Związek Zawodowy Kierowców i Komunikacji Miejskiej w Łodzi
Organizacja Międzyzakładowa w Łodzi i Funduszu Asekuracji Związku

 

Komisję Rewizyjną powołuje Zebranie Delegatów Związku do nadzoru i kontroli działalności finansowej i majątkowej Związku.

§1

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Związku pod względem zgodności z prawem, calowości, rzetelności i gospodarności.

§2

W swej działalności Komisja podlega Zebraniu Delegatów.

§3

Komisja Rewizyjna przedstawia na Zebraniu Delegatów sprawozdanie z wyników kontroli wykonania budżetu Związku oraz realizacji planu kontroli w zakresie działalności finansowej i majątkowej Związku.

§4

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Związku z głosem doradczym.

§5

Komisja opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje do Zebrania Delegatów w sprawie udzielenia lub nie absolutorium Zarządowi Związku.

§6

 1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący powoływany i odwoływany przez członków Komisji.
 2. Do zakresu działań Przewodniczącego należą w szczególności:
  1. ustalenie w porozumieniu z członkami Komisji terminu i porządku zebrań;
  2. zapewnianie, przygotowanie i dostarczanie członkom Komisji materiałów niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków członków Komisji;
  3. zwoływanie posiedzeń Komisji;
  4. kierowanie obradami Komisji;
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

§7

 1. Uchwały, wnioski i opinie Komisji Rewizyjnej uchwalane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
 2. Uchwały, wnioski i opinie w sprawach osobowych są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§8

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały na posiedzeniach.
 2. Przedmiotem posiedzeń jest rozpatrywanie spraw, podejmowanie wniosków i wydawanie opinii z zakresu uprawnień statutowych Komisji.
 3. Prawomocność obrad Komisji stwierdza Przewodniczący na początku posiedzenia.
 4. W przypadku nieobecności na wyznaczonym posiedzeniu więcej niż połowy członków Komisji (braku wymaganego quorum), Przewodniczący wyznacza nowy termin posiedzenia.
 5. Po otwarciu posiedzenia Przewodniczący przedstawia do przyjęcia porządek obrad, protokół z poprzedniego posiedzenia oraz odpowiedzi na wnioski i zalecenia Komisji. Zmiany do porządku obrad poddaje się pod głosowanie. Z wnioskiem o zmianę porządku może wystąpić każdy członek Komisji.
 6. Członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu potwierdzają swoją obecność poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
 7. W razie niemożności uczestnictwa w posiedzeniu, członek Komisji Rewizyjnej powinien usprawiedliwić swoją nieobecność przed posiedzeniem, a gdy jest to niemożliwe na najbliższym posiedzeniu.
 8. Przewodniczący ma możliwość zaproszenia na posiedzenie Komisji osób, których obecność może być uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanych spraw.

§9

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokoły z posiedzeń są wewnętrznymi dokumentami Komisji. Podpisuje je osoba kierująca obradami i protokolant.
 2. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinien zawierać: kolejny numer protokołu, datę posiedzenia, listę obecności, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia, treść przebiegu obrad, treść podjętych wniosków i wydanych opinii.

§10

Warunki do przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów, przepisów regulujących działalność Związku i innych materiałów zapewnia Zarząd Związku. Podczas trwania posiedzenia Komisji, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu Związku udzielają ustnie informacji i wyjaśnień. W przypadku nieobecności w/w Komisja ustala inną formę porozumienia z Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Zarządu Związku.

§11

Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego oraz ocenę kontrolowanej działalności. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. Jako dowody mogą być wykorzystane: wszelkie potrzebne dokumenty (określone przepisami prawa), wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz wyjaśnienia i oświadczenia osób kontrolowanych.

§12

Członkowie Komisji podlegają wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości, co do ich bezstronności. O wyłączeniu z udziału w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna w drodze uchwały.

§13

W terminie 14 dni od zakończenia kontroli Komisja Rewizyjna kieruje do Zarządu Związku wystąpienia pokontrolne zawierające zalecenia w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

§14

Między posiedzeniami Komisji jej członkowie mogą, nie podejmując kontroli, spotykać się w siedzibie Związku w celu przygotowania kolejnych posiedzeń oraz pracy z dokumentami Komisji.

§15

Wszelkie sprawy z udziałem Komisji mają klauzulę tajności.

§16

Regulamin został uchwalony przez Zebranie Delegatów w dniu 22 marca 2005 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.