Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Działalność Związku

Świadczenia


rodzaj zapomogi

potrzebne dokumenty

 

szkoda w mieniu pracodawcy

(uszkodzenie pojazdu MPK lub pojazdy obcego w wyniku kolizji
lub szkody powstałe w wyniku wykolejenia)

 • podanie (wypełnione w siedzibie Związku)
 • pełny kosztorys szkody, w szczególności:
  • kosztorys materiałów i robocizny (w przypadku szkody w autobusie/tramwaju/innym pojeździe MPK
  • koszty użycia dźwigu, kosztorys z Zakładu Torów i Sieci (w przypadku wykolejenia)
  • kosztorys szkody w obcym pojeździe – pełna dokumentac ja przesłana do MPK (przynajmniej wycena rzeczoznawcy)
  • inne kosztorysy
 • ugoda/zobowiązanie z MPK (z podaną ilością i kwotą rat spłaty) – jeśli zdarzenie nastąpiło w czasie pracy w MPK
 • karta drogowa wozu
 • grafik – jeśli zdarzenie nastąpiło w czasie jazdy z wolnego
 • raport prowadzącego – najlepiej potwierdzony przez kierownika zakładu
 • wydruk z Centrali Ruchu
 • opis zdarzenia podpisany przez kierownika zakładu (jeśli nie było przy zdarzeniu Centrali Ruchu) – należy podać miejsce, datę, godzinę zdarzenia, nr linii oraz krótki opis, co się stało
 • pasek z wypłaty (lub dowód wpłaty do kasy) potwierdzający odciągnięcie z pensji raty za szkodę (lub wpłatę raty w kasie) – pasek/dowód wpłaty są podstawą do zwrotu kosztów przez Fundusz

 

opłacenie biegłego sądowego

 • podanie (wypełnione w siedzibie Związku)
 • odpowiedni dokument sądowy potwierdzający powołanie biegłego sądowego (z dokładnym opisem zdarzenia) – np. postanowienie z sądu
 • wydruk z Centrali Ruchu (jeśli była obecna przy zdarzeniu)
 • wezwanie do zapłaty
 • dowód wpłaty potwierdzający opłacenie przez członka Funduszu kosztów powołania biegłego

 

zasądzone koszty postępowania sądowego

(koszty sądowe, grzywny, nawiązki sądowe, itp.)

 • podanie (wypełnione w siedzibie Związku)
 • postanowienie/wyrok z sądu
 • wezwanie do zapłaty
 • dowód wpłaty potwierdzający opłacenie przez członka Funduszu kwot zasądzonych w postanowieniu/wyroku sądowym
 • wydruk z Centrali Ruchu (jeśli była obecna przy zdarzeniu)

 

opłacenie adwokata

(opłacenie pełnomocnika
procesowego w postępowaniu
przed sądem cywilnym oraz obrońcy w sprawach karnych)

 • podanie (wypełnione w siedzibie Związku)
 • akt oskarżenia lub inny dokument sądowy potwierdzający wszczęcie przeciwko członkowi Funduszu postępowania sądowego (na dokumencie musi być wpisana przez sąd sygnatura akt sprawy)
 • faktura (lub rachunek) wystawiona przez kancelarię adwokacką - imiennie na członka Funduszu; na fakturze musi być wpisana sygnatura akt sprawy (identyczna jak na dokumencie z sądu/prokuratury)
 • dowód wpłaty za koszty pomocy prawnej (jeśli faktura była płatna przelewem)
 • wydruk z Centrali Ruchu (jeśli była obecna przy zdarzeniu)

 

mandat karny

(tylko związany z wykonywaniem obowiązków prowadzącego pojazd)

 • podanie (wypełnione w siedzibie Związku)
 • mandat karny wraz z dowodem wpłaty
 • wydruk z Centrali Ruchu (jeśli była obecna przy zdarzeniu)
 • opis zdarzenia podpisany przez kierownika zakładu (jeśli nie było przy zdarzeniu Centrali Ruchu) – należy podać miejsce, datę, godzinę zdarzenia, nr linii oraz krótki opis, co się stało

 

Uwaga:
Jeśli członek Funduszu nie zapłacił mandatu, który otrzymał kilka miesięcy wcześniej i przyjdzie z takim mandatem do Funduszu Asekuracji – Fundusz nie pokrywa kosztów ewentualnych odsetek naliczonych przez organ skarbowy za zwłokę w spłacie mandatu!
Jeśli zatem członek Funduszu przyniesie nakaz komorniczy z urzędu skarbowego, w którym wymieniona będzie kwota główna mandatu oraz kwota odsetek, Fundusz zwróci tylko i wyłącznie kwotę główną mandatu!

 

koszty badań wynikłych
z uczestnictwa w wypadku
z ofiarami

 • podanie (wypełnione w siedzibie Związku)
 • wydruk z Centrali Ruchu (jeśli była obecna przy zdarzeniu)
 • opis zdarzenia podpisany przez kierownika zakładu (jeśli nie było przy zdarzeniu Centrali Ruchu) – należy podać miejsce, datę, godzinę zdarzenia, nr linii oraz krótki opis, co się stało
 • faktura/rachunek za przeprowadzone badania (najlepiej z opisem, czego dotyczyły)
 • dokument z sądu/prokuratury/policji/od pracodawcy – jeśli któryś z tych organów zlecił takowe badanie
 • inna dokumentacja dotycząca zdarzenia

 

koszty komisji sprawdzającej stan techniczny pojazdu po zawinionej kolizji

 • podanie (wypełnione w siedzibie Związku)
 • wydruk z Centrali Ruchu (jeśli była obecna przy zdarzeniu)
 • opis zdarzenia podpisany przez kierownika zakładu (jeśli nie było przy zdarzeniu Centrali Ruchu) – należy podać miejsce, datę, godzinę zdarzenia, nr linii oraz krótki opis, co się stało
 • dokument wystawiony przez komisję sprawdzającą stan techniczny pojazdu
 • faktura/rachunek/kosztorys dotyczące zdarzenia
 • inna dokumentacja dotycząca zdarzenia

 

W szczególnych (indywidualnych) przypadkach Fundusz może zapłacić koszty mandatu karnego lub koszty zasądzone przez sąd w imieniu członka Funduszu – decyduje o tym Zarząd Funduszu Asekuracji.

Do wypełnienia podania o przyznanie zapomogi z Funduszu niezbędne będą następujące dane:

 • adres zameldowania z kodem pocztowym i adres zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • PESEL,
 • NIP,
 • urząd skarbowy, w którym rozlicza się członek Funduszu,
 • nazwa banku i numer oddziału banku
 • pełny numer konta bankowego, na który należy przelać świadczenie,

a ponadto również:

 • data i godzina zdarzenia,
 • nr linii, na której miało miejsce zdarzenie. 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.