Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Działalność Związku

Świadczenia Związkowe


Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi, chcąc pomóc swoim członkom w trudnych sytuacjach życiowych, wypłaca świadczenia związkowe.

Historia świadczeń związkowych sięga prawie początku istnienia naszego Związku. Z początku były to wypłaty jedynie z tytułu urodzenia dziecka członka Związku (50 zł), z tytułu zgonu rodziców bądź teściów członka Związku (100 zł) oraz z tytułu zgonu samego członka Związku (100 zł).

Pod koniec roku 2003 przewodniczący Związku podjął rozmowy z firmami ubezpieczeniowymi, które miałyby ubezpieczyć świadczenia związkowe. Ostatecznie podjęto decyzję o podpisaniu polisy ubezpieczeniowej z firmą Polisa – Życie S.A. Ubezpieczenie to zaczęło działać od 1 stycznia 2004 r. Związek Zawodowy ze składek związkowych opłacał składki na ubezpieczenie, w zamian za to członkowie Związku mogli ubiegać się o wypłatę świadczeń związkowych z takich tytułów jak: poważne zachorowanie, zgon rodziców, zgon członka Związku, nieszczęśliwy wypadek, czy urodzenie dziecka.

Od 1 grudnia 2004 wynegocjowano z ubezpieczycielem dodatkowe świadczenia: pobyt w szpitalu w wyniku choroby oraz pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ponadto, od 1 stycznia 2005 r. Zarząd Związku zdecydował o wprowadzeniu nowego świadczenia, a mianowicie odprawy emerytalno – rentowej (z tytułu przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne) w wysokości 500 zł.

Od dnia 1 sierpnia 2005 r., wszystkie świadczenia związkowe wypłacane są w siedzibie Związku. Wystarczy tylko przyjść z odpowiednimi dokumentami i wypełnić wniosek. Wykaz świadczeń oraz niezbędnych dokumentów został ujęty w tabeli. Podane kwoty świadczeń są kwotami netto, czyli do wypłaty.

Ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe, Związek jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy od każdego świadczenia związkowego (z wyjątkiem świadczenia z tytułu urodzenia dziecka). Pragniemy zaznaczyć, że członek Związku nic nie dopłaca z tego tytułu!

Po zakończeniu danego roku każdy członek Związku, który korzystał ze świadczeń związkowych, otrzyma deklarację PIT-8B, w której uwzględnione będzie wykazany osiągnięty dochód (zgodnie z polskim prawem podatkowym świadczenia związkowe są dochodem) oraz podatek (który za każdego członka zapłaci Związek). Otrzymany PIT należy uwzględnić przy rocznym rozliczeniu podatkowym z urzędem skarbowym (przy rozliczaniu PIT-37).

Wypłaty świadczeń związkowych odbywają się na koniec każdego miesiąca, przelewem na konto bankowe członka Związku.ŚWIADCZENIA ZWIĄZKOWE OBOWIĄZUJĄ OD 01.01.2014 roku

RODZAJ ŚWIADCZENIA I WYPŁACANA KWOTA

kwota

WYMAGANE DOKUMENTY

zgon członka Związku

2 000 zł

 • dowód osobisty upoważnionego członka rodziny (żona, dziecko)
 • akt zgonu członka Związku
 • karta statystyczna zgonu lub inny dokument (wydany przez lekarza z pogotowia lub w szpitalu ze stwierdzeniem przyczyny zgonu)


 • Jeśli członek Związku nie wypełniał nigdy deklaracji ubezpieczeniowej, w której podawał, kogo i w jakim procencie upoważnia do odbioru świadczenia w przypadku swojego zgonu, wówczas niezbędne jest postanowienie sądu o nabyciu spadku, gdzie będzie określone, w jakim procencie członkowie rodziny dziedziczą wszelkie środki pieniężne należne po zmarłym.

trwały uszczerbek na zdrowiu członka Związku w wyniku NW (za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu)za każdy 1%

160 zł

 • dowód osobisty członka Związku
 • karta wypisowa ze szpitala (jeśli był pobyt w szpitalu)
 • protokół BHP (jeśli wypadek miał miejsce w pracy) lub inny dokument potwierdzający wypadek
 • pełna dokumentacja medyczna dotycząca wypadku:
  • wypis (ksero) z karty chorobowej, również z rehabilitacji,
  • wyniki badań, jeśli były przeprowadzane
  • dokument o udzieleniu pierwsze pomocy (z pogotowia ewentualnie z przychodni lub szpitala, jeśli nie było pogotowia na miejscu wypadku)
  • dokument stwierdzający, kiedy zostało zakończone leczenie (ewentualnie wypis do pracy lub wpis o zakończeniu leczenia w kartę chorobową)
 • dokument z PZU, ubezpieczenia Przewoźnik lub z ZUSu stwierdzający przyznany procent odszkodowania (na podstawie tego Związek przyznaje procent trwałego uszczerbku)
 • protokół lub inny dokument z policji (jeśli była obecna na miejscu wypadku)
 • protokół z zeznań świadków (jeśli taki istnieje)

poważne zachorowanie (nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, zabieg na naczyniach wieńcowych, transplantacja jednego z głównych narządów, ciężkie oparzenie, wystąpienie choroby Creutzfelda-Jakoba)

600 zł

 • dowód osobisty członka Związku
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznanie kliniczne
 • karty informacyjne z pobytów w szpitalu
 • wyniki badań diagnostycznych poprzedzających hospitalizację (USG, RTG, MR, TK, biopsja, mamografia)
 • wyniki badań histopatologicznych (biopsje, śródoperacyjne, pooperacyjne)
 • wypis (ksero) z karty chorobowej po leczeniu szpitalnym (jeśli leczenie trwało dalej)

pobyt członka Związku w (minimum 4 dni , max 30 dni w roku kalendarzowym) - stawka za 1 dzień

20 zł

 • dowód osobisty członka Związku
 • karta wypisowa ze szpitala

narodziny dziecka członka Związku

400 zł

 • dowód osobisty członka Związku
 • akt urodzenia dziecka (jeśli dziecko ma inne nazwisko, również dokument stwierdzający pokrewieństwo)

zgon małżonki /-a członka Związku

640 zł

 • dowód osobisty członka Związku
 • akt zgonu małżonki /-a
 • akt małżeństwa – w przypadku zgonu małżonka
 • jeśli jest to dowód osobisty os. zmarłej

zgon rodziców członka Związku

360 zł

 • dowód osobisty członka Związku
 • akt zgonu:
  • matki/ojca
  • ojczyma - jeżeli ojciec nie żyje (wówczas również akt zgonu ojca oraz akt małżeństwa matki z ojczymem)
  • macochy - jeżeli matka nie żyje (wówczas również akt zgonu matki oraz akt małżeństwa ojca z macochą)

zgon teściów członka Związku

360 zł

 • dowód osobisty członka Związku
 • dowód osobisty małżonka
 • akt zgonu teściowej/teścia
 • akt małżeństwa członka Związku

jednorazowa odprawa z tytułu przejścia dla członka Związku na emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne

2-3lata 100zł

3-5lat 300zł

5-10lat 500zł

10-15lat 700 zł

Powyżej 15lat 1000zł

 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z ZUSu o przyznaniu renty/emerytury


Emerytom będącym członkami Związku świadczenia przysługują co 2 lata i nie mogą one kumulować się z zapomogami.Ponadto niezbędne są następujące dane osoby składającej wniosek o przyznanie świadczenia:

 • adres zameldowania z kodem pocztowym i adres zamieszkania, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • PESEL,
 • NIP,
 • urząd skarbowy, w którym rozlicza się składający wniosek,
 • nazwa banku i numer oddziału banku
 • pełny numer konta bankowego, na który należy przelać świadczenie


strona główna

    © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.