Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Działalność Ogólnopolskiego Związku

Ubezpieczenie grupowe GENERALI - od utraty zdolności do wykonywania zawodu kierowca - motorniczy


ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

ZAKRES OCHRONY
Wysokość świadczenia
Śmierć ubezpieczonego
13.000 zł
Śmierć ubezpieczonego wskutek NW 26.000 zł
Śmierć wskutek zawału serca lub udaru mózgu
14.000 zł
Śmierć wskutek NW przy pracy
39.000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego

39.000 zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy
52.000 zł
Poważna choroba: zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass), przeszczep dużych narządów, utrata wzroku, guzy mózgu, oparzenia, operacja aorty, angioplastyka naczyń wieńcowych, operacja zastawek serca, anemia aplastyczna, choroba Creutzfelda-Jakoba, zakażenie wirusem HIV
2.000 zł
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu:

wskutek nieszczęśliwego wypadku do 14 dni / od 15 do 180 dnia
wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 180 dnia 18,00 PLN / 15,00 PLN
dodatkowo OIOM do 5 dni


30 zł / 15 zł

18 zł / 15 zł

30 zł
Niezdolność do pracy zarobkowej
30.000zł
Składka za osobę 51 zł

DEFINICJA
niezdolność do pracy zarobkowej - Niezdolność do pracy rozumiana jako niezdolność do pracy w zawodzie kierowcy lub motorniczego powstała wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Niezdolność do pracy zarobkowej w zawodzie kierowcy lub motorniczego jest ustalana na podstawie wydanego przez uprawnionego do tego lekarza medycyny pracy Zaświadczenia o niedopuszczeniu do wykonywania zawodu kierowcy lub motorniczego. Podstawą do wydania ww. zaświadczenia jest zlecenie i przeprowadzenie w ramach medycyny pracy badań określanych w odrębnych przepisach dotyczących badań lekarskich kierowcy lub motorniczego oraz osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i zgodnie z wiedzą medyczną brak pozytywnych rokowań na odzyskanie w przyszłości przez Ubezpieczonego zdolności do wykonywania pracy zarobkowej w zawodzie kierowcy lub motorniczego

WARUNKI PRZYSTĘPOWANIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA
Do Umowy ubezpieczenia na podstawie przedstawionych warunków ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 65 roku życia.

Osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim nie może przystąpić do ubezpieczenia

Uwaga:
Prawo do świadczenia nie przysługuje, jeżeli niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej powstała wskutek choroby lub w następstwie nieszczęśliwych wypadków, które istniały przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy zawartej z Generali karencja: 6 miesięcy


Dane do przelewu:

Przelew na konto Właściciel Konta:
ZZKiM KM w Łodzi 93-161 Łódź; Kraszewskiego 7/9

Nr konta:
Raiffeisen Bank Polska S.A o /Łódź
22 1750 1093 0000 0000 0479 3258

Składka - 51zł
Tytuł przelewu: imię i nazwisko, Generali

Płatność max do 12-go każdego miesiąca

Uwaga:
niepłacenie składek w terminie może skutkować wykreśleniem z ubezpieczenia 
  © 2022 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.