Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Podsumujmy rok 2010 dla rozwoju naszego Związku


Styczeń to tradycyjnie miesiąc, w którym robimy różnego rodzaju podsumowania za miniony okres. My również postanowiliśmy zrobić takie podsumowanie dotyczące rozwoju naszej organizacji oraz jakie zmiany dokonały się w naszym Związku na przełomie wieku. W ten sposób chcemy przybliżyć zwykłym członkom naszego Związku kierunki rozwoju, jakie podjął Zarząd Związku wraz z Delegatami. Mamy nadzieję, że ten artykuł wielu z nas uzmysłowi, że dokonało się wiele korzystnych zmian w strukturach naszego Związku oraz pokaże, że nie stoimy w miejscu, ale mamy konkretny plan rozwoju naszej organizacji związkowej. Plan, który pozwoli być równorzędnym partnerem podczas rozmów z władzami w naszym mieście, a może przede wszystkim pozwoli byśmy mogli zgłaszać nasze uwagi w sprawach pracowniczych na forum krajowym, gdzie powstają ustawy i przepisy dotyczące funkcjonowania naszych miejsc pracy. Większość z nas wie, że nasz Związek wraz z kilkoma związkami zawodowymi skupiającymi w swoich szeregach tą samą grupę zawodową stworzył w 1995r Federację Zrzeszającą Związki Zawodowe Prowadzących Pojazdy Komunikacji Miejskiej w RP, co jak na tamten okres było olbrzymim sukcesem. Może w tym momencie warto przytoczyć trochę szczegółów z naszej historii. " Federacja powstała w maju 1995 r. z inicjatywy czterech organizacji związkowych komunikacji miejskiej w Polsce. Były to organizacje z Łodzi, Koszalina, Tych i Inowrocławia, i szybko zaczęła się rozrastać. Ludzie w komunikacji miejskiej szybko doszli do wniosku, że są osamotnieni w swoich działaniach dlatego potrzebna jest centrala związkowa właśnie w tej branży. Pierwszym przewodniczącym Federacji został kolega Ryszard Cichy z NSZZ Kierowców Autobusowych i Trolejbusowych Pracowników PKM w Tychach. Siedzibą Federacji zostało miasto Łódź. W okresie od 1998 do 2002 r. przewodnictwo w Federacji przejął Jerzy Gryglewski ze Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi, a od 2002 do 2004 r. Stanisław Postaremczak ze Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Poznaniu. W tym też okresie siedzibą Federacji był Poznań. Od 2005 r. funkcję przewodniczącego Federacji objął Henryk Naglewicz ze Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi, a siedzibą Federacji ponownie stała się Łódź. W tym czasie przedstawiciele Federacji brali udział w pracach nad wieloma ustawami czy też nowelizacjami wielu innych ustaw. To dzięki Federacji Ministerstwo Pracy "dowiedziało się", iż istnieje taki zawód jak motorniczy tramwaju , a między innymi badania przeprowadzone na zlecenie Federacji przez psycholog, Panią Iwonę Sobczak z Łodzi doprowadziły do tego, że tą grupę zawodową ponownie ujęto do wykazu zawodów przewidzianych do wcześniejszego odejścia na emeryturę. To między innymi Federacja obroniła niektóre niekorzystne dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej zapisy w nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowcy. To między innymi Federacja była inicjatorem Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i brała od początku czynny udział w jej powstawaniu. Ustawy, która jest pierwszą taką ustawą regulującą zapisy, między innymi o komunikacji miejskiej mimo tego, iż komunikacja miejska istnieje już od grubo ponad 100 lat. Takich przykładów prac Federacji można mnożyć wiele. Zmieniły się czasy i wymogi stawiane przed organizacjami związkowymi. Rozumiejąc, że pozostawanie dłużej w przestarzałych strukturach grozi zaprzepaszczeniem zdobytej przez lata ciężkiej pracy pozycji poważnego i znaczącego przedstawiciela Organizacji Związkowej zrzeszającej prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w całej Polsce, jako równorzędnego partnera do dialogu członkowie Federacji na Zjeździe Delegatów postanowili zrzeszyć się w jednym związku i tak w dniu 29.06.2009r. powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych z inicjatywy organów założycielskich. Zarejestrowano go w dniu 17.07.2009r w Krajowym Rejestrze pod numerem 0000333551 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja ul. Pomorska 37 w Łodzi. Siedzibą Związku jest Łódź ul. Kraszewskiego 7/9. W tym okresie Organizacja zrzeszała 3 Organizacji Międzyzakładowe i 13 Organizacji Zakładowych delegaci tych organizacji w demokratycznych wyborach wybrali pierwsze Władze Związku. Wybrano Zarząd Związku w którym przewodniczącym został Henryk Naglewicz ( Łódź), a wiceprzewodniczącymi: Stanisław Drzewiecki ( Poznań), Stanisław Rurarz ( Zielona Góra) i Dariusz Brzezowski ( Sosnowiec). Przeobrażenia naszej Organizacji Związkowej, które opisaliśmy powyżej pozwoliły nam wraz z pozostałymi organizacjami z innych miast na podjęcie decyzji o wstąpienie w struktury Forum Związków Zawodowych. W dniu 28 sierpnia 2010r. zgodnie z 6 oraz 47 ust 1 pkt6 Statutu Związku Zarząd Główny Związku podjął Uchwałę o wstąpieniu Związku do struktur Forum Związków Zawodowych. I tak w dniu 27 październik 2010r Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych podjął decyzję o przyjęciu naszego Związku w swoje szeregi i w myśl statutu Forum przydzielił naszej organizacji jedno miejsce w Zarządzie Głównym FORUM Zw. Zaw. Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczym na tę funkcję delegował kol. Henryka Naglewicza z naszej organizacji związkowej. Również w zależności od liczebności Związku w poszczególnych województwach przypadło nam cztery mandaty w strukturach Zarządu Województwa Łódzkiego. Będąc pełnoprawnym członkiem Forum Związków Zawodowych w dniu 21 stycznia 2011r nasi przedstawiciele wzięli udział w konferencji sprawozdawczo wyborczej Zarządu Województwa łódzkiego Forum Związków Zawodowych. Byli to Henryk Naglewicz przewodniczący O. Z. Z. K. i M. i O. M. w Łodzi, Zbyszek Matuszewski wiceprzewodniczący O. Z. Z. K. i M. O. M. w Łodzi, Zygmunt Kulisz przewodniczący zakładowej organizacji związkowej w Z. E. A. - 1 i Tomek Lebioda przewodniczący zakładowej organizacji związkowej w Z. E. T. - 1. Możemy z satysfakcją poinformować, że w wyborach nasz przedstawiciel, kolega Henryk Naglewicz został wybrany do Prezydium Zarządu Województwa Łódzkiego F. Z. Z. Należy podkreślić, że ma to ogromne znaczenie dla naszej organizacji gdyż w tym momencie staliśmy się jednocześnie reprezentatywny w myśl ustawy o Związkach Zawodowych, co jak pisaliśmy powyżej otworzy nam nowe możliwości w rozwiązywaniu problemów naszej grupy zawodowej. Trzeba pamiętać, że wiele problemów i trudności, które dotykają nas w naszych zakładach swój początek bierze w decyzjach na szczeblu ustawodawczym czy ministerialnym, teraz będziemy mogli przedstawiać nasz punkt widzenia na najwyższych szczeblach władzy i skutecznie walczyć o sprawy pracownicze tak licznej grupy zawodowej w całym kraju. To w telegraficznym skrócie działania i osiągnięcia jakie towarzyszyły naszej, młodej jeszcze organizacji związkowej. Jak widzicie pomimo trudnych lat dla działalności związkowej nasza organizacja podejmuje działania by stać się silnym oraz wiarygodnym Związkiem Zawodowym reprezentującym prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w całym kraju. Mamy nadzieję, że te niewątpliwe sukcesy przełożą się z korzyścią na działalność naszego związku w naszych zakładach pracy.

  
  © 2010 OZZKiMOM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
admin@ozzkimom.pl