Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Federacja Kontakt
 
 
   

Ogólnopolski Związek Zawodowy
NR 87, Data wydania: 2008.12.01


Lista artykułów:


Święta


Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Święta w naszym kalendarzu najbardziej uroczyste, wzruszające, z odrobiną wspomnień i wielką ilością ciepła rodzinnego i tradycji.

Z okazji zbliżających się właśnie tych Świąt Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi życzy wszystkim swoim członkom, ich rodzinom, wszystkim pracownikom firm, w których pracują nasi członkowie oraz pracownikom firm współpracujących z naszym Związkiem, aby te Święta przebiegły w sposób spokojny, rodzinny, przy suto zastawionym stole, odrobinie refleksji. Życzymy samych pomyślności i spełnienia wszelkich pozytywnych marzeń. Również z okazji zbliżającego się Nowego 2009 roku życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia dla wszystkich naszych członków, ich rodzin oraz udanego Nowego Roku, aby był zdecydowanie lepszy od bieżącego.
Co z pomostówkami ?


W ostatnim czasie wiele zamieszania i niejasności powstało w mediach i nie tylko dzięki uchwalonej w dniu 06.11.2008 r. w Sejmie RP ustawie o emeryturach pomostowych. Przekazywane w różny sposób przez różne media dane są ze sobą sprzeczne. Powodują one niezrozumienie tematu oraz obawę przed odebraniem prowadzącym pojazdy komunikacji miejskiej uprawnień do wcześniejszego odejścia na emeryturę. Krótko mówiąc od 1 stycznia 2009 r. wcześniejsze odejście na emeryturę nazywać się będzie emeryturą pomostową. Dlatego spróbujemy w krótkim tekście wyjaśnić pewne rzeczy, które dotyczą prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej. Powinno to w pewien sposób rozjaśnić sprawy dotyczące emerytur pomostowych, ustawy która została rozpatrzona przez Senat RP bez poprawek.

Ustawa ta zakłada między innymi:

 • określenie i warunki nabywania i utraty prawa do emerytur i rekompensat,
 • rodzaje prac w warunkach szczególnych i prac o szczególnym charakterze,
 • zasady działania Funduszy Emerytur Pomostowych,
 • zasady i tryb opłacania składek na FEP i zasady finansowania tych emerytur i rekompensat oraz obowiązków ZUS i płatników składek w celu rejestru i tworzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze.

 

My zajmiemy się sprawami najbardziej nas, prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej interesującymi. A więc co to są prace o szczególnym charakterze (w niej ujęte są zawody kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym).

Art.3 ust.3 wyżej wymienionej ustawy mówi:

 • Prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Wykaz prac o szczególnym charakterze określa załącznik nr 2 do ustawy.
 • Za pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze uważa się pracowników wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy, w pełnym wymiarze czasu pracy, prace, o których mowa w ust. 3.
 • Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uważa się również osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

 

W Rozdziale 2 ustawy mowa jest o warunkach nabywania i utraty prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty.
I tak Art. 4 mówi:

 • Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem Art. 5-12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.,
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszącym co najmniej 15 lat,
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn,
  4. ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,
  5. przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach rentach z FUS,
  6. po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3,
  7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.
  Tutaj należy wyjaśnić, iż data 1 stycznia 1999r. mówi wyraźnie o wykonywaniu prac w warunkach szczególnych lub prace w szczególnym, a nie (jak niektórzy interpretują) przepracowania do tej daty 15 lat w tychże warunkach.
 • Przy ustalaniu okresu pracy w warunkach lub o szczególnym charakterze, […], nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (komentarz ZZKiMKM: czyli krótko mowiąc nie wlicza się zwolnień lekarskich, oddelegowań i innych prac itd)
 • Prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem spełnienia warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
  W przypadku pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, prawo do emerytury pomostowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku lub świadczenia.
 • Prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem:
  1. poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach,
  2. osiągnięcia przez uprawnionego wieku:
   1. 60 lat – w przypadku kobiet,
   2. 65 lat – w przypadku mężczyzn.
   Jeżeli uprawniony nie ma prawa do emerytury ustalonego decyzją organu rentowego lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach,
  3. śmierci uprawnionego.
 • Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:
  1. po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3,
  2. spełnia warunki określone powyżej,
  3. w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

 

Załącznik nr 2 do Ustawy wykazuje prace, które dotyczą prac o szczególnym charakterze. I tak w propozycji nr 8 uwidocznione są prace: "Kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym." A więc widzimy wyraźnie, że prowadzący pojazdy w komunikacji miejskiej są w nim ujęci.

Przypominamy ponownie, iż Ustawa została przegłosowana w Sejmie w dniu 06.11. br. i obecnie czeka na podpis Prezydenta RP. Przypuszczalnie jednak nic się w niej nie zmieni, a jak już to nic istotnego. Jak więc z tego wynika różne doniesienia na stronach internetowych niektórych portali nie mają pokrycia na dzień dzisiejszy w rzeczywistej Ustawie. Prowadzący pojazdy w transporcie publicznym są w niej uwzględnieni.
 
  © 2010 OZZKiM OM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
webmaster@zzkimkm.lodz.pl